Om just de'

s2 skolklass

Så jobbar vi

just de’ har som mål att

* locka till läsning, stimulera barns kreativitet och nyfikenhet att lösa problem,
* stärka barns självbild och självkänsla,
* hjälpa barn att utveckla goda relationer,
* utifrån barnkonventionen bekräfta barns rätt att ha en egen tro,
* vara ett stöd för undervisningen och utifrån skollagens och läroplanens riktlinjer förmedla Bibelns berättelser och kristen tradition.

Bakgrund
just de’ är inte bunden till något religiöst eller politiskt samfund. Vi som arbetar med tidningen kommer från olika bakgrunder men delar en kristen värdegrund och tro. I år firar vi 10 år sedan första numret kom ut, hösten 2006.

I skolan
Du som är pedagog kan använda tidningen i skolan. Så här säger Skolverket: "Det finns inget i skolförfattningarna som hindrar lärare och elever att använda tidningen. Det är läraren som själv bestämmer vilket material han eller hon vill använda på en lektion. I och med att undervisningen är icke-konfessionell måste läraren tänka på detta när han eller hon använder material som har en särskild trosinriktning. Läraren kan till exempel prata och diskutera om innehållet med sina elever." Klicka här och läs fler frågor och svar i vår intervju med Skolverket.

Enligt skollagen:
Tidningen har som mål att i likhet med skollagen (2010:800)* “främja alla elevers utveckling och lärande samt en livslång lust att lära […] förmedla och förankra respekt för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande demokratiska värderingar som det svenska samhället vilar på [...] främja aktning för varje människas egenvärde och respekt för vår gemensamma miljö”. På samma sätt som skolans undervisning sker detta “i överensstämmelse med den etik som förvaltats av kristen tradition och västerländsk humanism […] genom individens fostran till rättskänsla, generositet, tolerans och ansvarstagande”.

Till stöd i undervisningen:
Inom ämnet religionskunskap ser vi att just de’ kan ge stöd för att behandla flera delar av det centrala innehåll som anges i läroplanen för grundskolan (2011), som har beröringspunkter med kristendom:

• ”Livsfrågor med betydelse för eleven, till exempel gott och ont, rätt och orätt, kamratskap, könsroller, jämställdhet och relationer.”
• ”Normer och regler i elevens livsmiljö, till exempel i skolan och i sportsammanhang.”
• ”Några högtider, symboler och berättelser inom kristendom […]. Några berättelser ur Bibeln och deras innebörd samt några av de vanligaste psalmerna.”
• ”Grundläggande mänskliga rättigheter såsom alla människors lika värde samt barnets rättigheter i enlighet med konventionen om barnets rättigheter (barnkonventionen).”
• ”Metoder för att söka information från olika källor: intervjuer, observationer och mätningar. Hur man kan värdera och bearbeta källor och information.”
• ”Ritualer och religiöst motiverade levnadsregler samt heliga platser och rum i kristendomen […].”
• ”Centrala tankegångar bakom ritualer, levnadsregler och heliga platser i kristendomen […], till exempel som de uttrycks i religiösa berättelser i Bibeln […].”
• ”Kristendomens betydelse för värderingar och kultur i det svenska samhället förr och nu. Kristna högtider och traditioner med koppling till kyrkoåret, till exempel sånger och psalmer.”
• ”Hur olika livsfrågor, till exempel synen på kärlek och vad som händer efter döden, skildras i [kristendomen].”
• ”Vad [kristen tro och livsåskådning] kan betyda för människors identitet, livsstil och grupptillhörighet.”
• ”Några etiska begrepp, till exempel rätt och orätt, jämlikhet och solidaritet.”
• ”Frågor om vad ett bra liv kan vara och vad det kan innebära att göra gott.”

* Samtliga citat är hämtade ur en digital version av Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet 2011, på Skolverkets hemsida 2013-01-24. 

Copyright 2006-2016 just de' och upphovsman. Kontakt: justde', Storängsvägen 26 B4, 184 32 Åkersberga, Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.